خیلی وقت بود میخواستم بنویسم قبلنا دفتر خاطرات داشتم اولا هرروز مینوشتم بعدها شد هفته ی سالی...احساس امنیت نمیکردم اونجا از دست داداش فضولم 

با نام خدا شروع میکنم..